Pálffy Katalin

125. Bestiárium – Gém, 2011, bronz, öntött, 90 mm, m: 26 mm
Bestiary - Crane, 2011, cast bronze, 90 mm, h.: 26 mm
126. Bestiárium – Pelikán, 2011, bronz, öntött, 89 mm, m: 28 mm
Bestiary - Pelican, 2011, cast bronze, 89 mm, h.: 28 mm
127. Bestiárium – Főnix, 2011, bronz, öntött, 89 mm, m: 26 mm
Bestiary - Phoenix, 2011, cast bronze,89 mm, h., 26 mm
128. Bestiárium – Leveli béka, 2011, bronz, öntött, 92 mm, m: 30 mm
Bestiary – Tree-frog, 2011, cast bronze, 92 mm, h.: 30 mm